ASGARİ ÜCRETLER
16 Yaşından Büyükler için (01.01.2014 – 30.06.2014) 1.071,00
16 Yaşından Büyükler için (01.07.2014 – 31.12.2014) 1.134,00
16 Yaşından Küçükler için (2014 Yılından İtibaren Uygulanmayacak) 0
16 Yaşından Küçükler için (2014 Yılından İtibaren Uygulanmayacak) 0
 
DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393)
Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2014 Tarihinden itibaren) 800,00
 
PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI
Taban (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası) 1.071,00
Tavan (01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5 6.961,50
Taban (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası) 1.134,00
Tavan (01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5 7.371,00
 
İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI
İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet Payı 1
YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI
Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı 800,00
 
YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (Gelir Vergisi Yönünden) (GVK Tebliği 285)
Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2014) 12,00
 
KİRA STOPAJI ORANI
Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren) % 20
 
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)  15
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)  20
 
KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
01.01 – 30.06.2014 01.07 – 31.12.2014
Brüt ücreti 1.071,00 1.134,00  
İşçi SGK Primi (%14) 149,94 158,76  
İşsizlik Sigortası Primi (%1) 10,71 11,34  
Gelir Vergisi (% 0) 0 0
Damga Vergisi (%0,0) 0 0
Kesintiler Toplamı 160,65 170,10  
Net Ücret 910,35 963,90  
 
GELİR VERGİSİ TARİFESİ
11.000 TL’ye kadar   %15
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası  %20
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL fazlası  %27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL fazlası  %35
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER) (GVK Tebliği 285)
11.000 TL’ye kadar   %15
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası  %20
97.000 TL’nin .27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası  %27
97.000 TL’den fazlasının  97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası  %35
 
FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK Md. 232)
Fatura Kullanma Mecburiyeti 800,00
 
BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK Mükerrer Md.177)
Yıllık Alış Tutarı 150.000
Yıllık Satış Tutarı 200.000
Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı 80.000
İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı 150.000
 
EN AZ CEZA HADDİ (VUK Md.343)
Damga Vergisinde 9,70
Diğer Vergilerde 19,00
 
TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK Mükerrer Md. 115)
Tahakkuktan Vazgeçme 21,00
MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2014 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği 285) 3.300,00
 
YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün
 
İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta
 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Mersin

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kocaeli

Konya

Sakarya

Samsun

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli’nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

 Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

 Binde 2

 Binde 1

 
SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI (GVK Tebliği 285)
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80’ini Kaybedenler) 800,00 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60’ını Kaybedenler) 400,00 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40’ını Kaybedenler) 190,00 TL

 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

Özel Sektör

Kamu

Özürlü

3

4

Eski Hükümlü

0

2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

Terör Mağduru

0

ARIZI  KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82)
2014 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21.000,00
 AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI (MUAFİYETLER)
SGK – 01.01.2014 -30.06.2014 

1 çocuk için yardım (1.071x%2) 21,42 TL

 

Aile yardımı 107,10 TL

(1.071 x % 10)

SGK – 01.07.2014 -31.12.2014 

1 çocuk için yardım (1.134x%2) 22,68 TL

 

Aile yardımı 113,40 TL

(1.134 x % 10)

VERGİ – 01.01.2014 -30.06.2014 

0-6 YAŞ

1 Çocuk 38,50

(500 x Katsayı x 0,076998)

 

DİĞER ÇOCUKLAR

1 çocuk için yardım 19,25

(250 x x 0,076998)

 

Aile yardımı 164,31

 

VERGİ – 01.07.2014 -31.12.2014 

0-6 YAŞ

1 Çocuk 0

(500 x Katsayı)

 

DİĞER ÇOCUKLAR

1 çocuk için yardım 0

(250 x Katsayı)

 

Aile yardımı 0

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TABLOSU

 
ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI
01.01.2014 Tarihinden İtibaren %07,59
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-b,d,e)
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791 TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL

TARİFE

                                                                            Veraset yoluyla intikallerde      İvazsız intikallerdeMatrah                                               vergi oranı (yüzde)     vergi oranı (yüzde)

 

İlk                      190.000 TL için                                                1                                    10

Sonra gelen      430.000 TL için                                               3                                    15

Sonra gelen      970.000 TL için                                               5                                    20

Sonra gelen      1.800.000 TL için                                             7                                    25

Matrahın            3.400.000 TL’yi aşan bölümü için                 10                            30

 

 
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK 47/2)
Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde 5.500,00
Diğer Yerlerde 3.800,00
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2013 (21.01.13-12:30)

6322 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler

MADDE 7- 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.”

 

“Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

 

MADDE 13-193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Basit usulde vergilendirmeye geçişte sürelerin hesabı:

 

GEÇİCİ MADDE 81 46 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2014 tarihinden itibaren başlanır.”

 

Son Değişiklikler İçin Gelir Vergisi Genel Tebliği 283 – Md. 3’e bakınız

 

Gelir Vergisi Sirküleri/93 (Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme) (18.12.13-17:15)

 

 
BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK 48. md)
1 Numaralı Bent İçin 77.000,00   110.000,00
2 Numaralı Bent İçin 38.000,00
3 Numaralı Bent İçin 77.000,00
 
DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80)
2014 Takvim Yılı İçin 9.700,00
PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
TOP UA-42481711-1