HİZMETLERİMİZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının uygulama alanı; "İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu" ve "Tam Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu"dur.
Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Hizmetlerinden yararlanmak ve bu tasdiki rapora bağlatmak, mükellefler ve kanuni temsilcileri için çoğu kez bir tercih olmaktan çok, giderek uygulamalardaki güçlüklerin aşılması ve yeminli mali müşavir denetim ve tasdik raporuna duyulan gereksinimle zorunluluğa doğru bir yönelişi beraberinde getirmektedir.

Dernek ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasıyla İlgili Tasdik İşlemleri,
Sermaye Artırımı ve Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
Önceki Dönemler Vergi Uygunluk Denetimleri,
Bankalar Kanunu’na Göre Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi ve Denetimi,
RTÜK İncelemeleri,
Stopaj İadesi Tasdiki,
Seyahat Acentelerinin Turizm Geliri Elde Etmek Ve Döviz Getirmek Yükümlülüklerine İlişkin Denetim.

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetleri ve raporların hazırlanması şirketimizde bulunan Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.
Türkiye'de yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu'nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddede belirtilen deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV'ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV yapılan incelemeler sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilebilmektedir.
Yine KDV kanunu 19/2. madde kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler, KDV kanunu 29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yerine getirilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun;
5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası kapsamında yurt dışına satılan mallarla ilgili olarak yüklenilen ÖTV nin iadesi,
8/1. maddesinde düzenlenen, (I/B) listede yer alan malların (I) sayılı liste dışındaki malların üretiminde kullanılması halinde ÖTV nin tecil ve terkini,
8/2. maddesinde düzenlenen, ihraç kaydıyla satılan malların süresinde ihracı halinde hesaplanan ÖTV nin tecil ve terkini,
7/A maddesinde düzenlenen ihraç malı taşıyan araçlara sınır kapılarında yurt dışına çıkış sırasında motorin teslimlerinden kaynaklanan ÖTV nin tecil ve terkini,
İşlemlerini inceleyerek Özel Tüketim Vergisi İadesi ve/veya Üretim Tasdik Raporu düzenlemektedir.
Bu rapor üzerine yüklenilmiş bulunan Özel Tüketim Vergileri vergi dairesinden iade alınmakta veya tecil edilmiş bulunan Özel Tüketim Vergileri terkin edilmektedir.
Bilindiği üzere, bir vergi alacağı olan iadenin en kısa ve sağlıklı şekilde müşterilerine ödenmesi konusunda Yeminli Mali Müşavirleri ve kadrosuyla titizlikle çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ÖTV alacağının vergi mükellefleri açısından diğer ticari alacaklardan finansman boyutunda bir farkı bulunmamaktadır.
Bu alacağın en kısa sürede işletme kaynakları arasına girmesi ise hiç şüphesiz Uzmanlık isteyen denetim ve raporlama sonucunda mümkün olacaktır.

İşletmenin büyümesiyle mevcut sermaye yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda şirketler sermaye artışı yoluna gitmektedirler. Böylesi durumlarda genelde ya nakdi sermaye ya da ayni sermaye artışı yapılmaktadır.
Özellikle aile şirketi şeklinde oluşan bazı limited şirketler uzun yıllar sermaye artışında bulunmamakta, işletmenin sermaye ihtiyacı ortakların gerektikçe şirkete koydukları paralarla karşılanmaktadır. Bu durumda şirket ortağının, şirketten sermayesinin kat be kat üstünde alacağı oluşmaktadır. Şirket ortağının bu şekilde şirketten alacaklı olması durumu, vergi incelemeleri ve bankaların kredi vermeleri sırasında yetkililerin eleştirişine konu olmaktadır. Bu olumsuzluktan kurtulmak için ortakların bu şekildeki alacaklarının sermayeye ilave edilmesi zorunlu hale gelmektedir.
Bilançonun pasifinde bekletilen bazı kalemler örneğin geçmiş yıl kârları, gayrimenkul satış kârlarından oluşturulan fonlar, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltme olumlu farkları gibi kalemlerin sermayeye ilave edilmesi halinde hiçbir vergiye tabi değilken bunların başka hesaplara alınması veya işletmeden çekilmesi vergilendirilmelerini gerektirmektedir. Vergi avantajından dolayı da bu kalemlerin sermayeye ilave edilmesi tercih edilmektedir.

Yatırım indirimi istisnası, ticari ve zirai kazançlar ile kurum kazançlarının vergilendirilmesinde, belirli şartlar dahilinde, yapılan harcamaların belli bir tutarının vergiye tabi matrahın hesabında indirilmesine olanak sağlayan bir teşvik ve koruma müessesesidir. Bu özelliğiyle yatırım indirimi, yatırımın maliyetine etkide bulunarak yatırımın karlılığını artıran bir teşvik tedbiridir.

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şirketlerin, vergi mevzuatı ile sağlanan vergi istisna ve teşviklerinden yararlanmaları, konu hakkında Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporu sunulmasına bağlanmış olabilir. Bu avantajlardan yararlanmak için gerekli tasdik hizmeti verilmektedir.

Söz konusu desteklerin, hibelerin ve kredilerin sağlanmasında bu hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar, harcamaların belli bir çerçevede ve usulüne uygun olarak yapıldığının raporlar tespit edilmesinin Yeminli Mali Müşavirlik değerlendirme ve tasdik raporuyla sonuçlandırılmasını isterler.

Teknopark bünyesinde bulunan ya da Ar-Ge faaliyetleriyle uğraşan firmaları açısından vergi indirimleri söz konusudur. Bu vergi indirimlerinin ve bazı teşviklerin sağlanmasında yeminli mali müşavirliğimiz danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Serbest Bölgelerdeki işlemlerde bir takım vergi istisnaları ve teşvikler söz konusudur. Yeminli mali müşavirliğimiz bu teşvik ve indirimler konusunda paydaşlarına hizmet vermektedir.

Revizyon Hizmetleri işletmelerin her hangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi v.b kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına işletmenin tüm işletmelerini hem işlemler yapılırken hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür.

Transfer fiyatlandırması, ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki mal veya hizmet transferlerinde bu ürün veya hizmetler için belirledikleri fiyatlandırma. Bu yöntemle birbirleriyle ilişkili şirketler birbirlerine fon transferini gerçekleştirme şansını yakalarlar ve daha bu şirketler daha az vergi yüküne sahip olan bölümüne aktarılan fonlarla birlikte toplamda daha az vergi yükü altında kalmış olurlar "vergiden kaçınma". Özellikle uluslararası şirketlerin değişik ülkelerde bulunan şubelerine veya yapılanmalarına dönük gerçekleştirdikleri bu tarz işlemler yerel vergi otoritelerinin vergi matrah tabanlarının aşınmasına yol açtığı için son yıllarda devletler bu tarz şirketlerin kendi aralarındaki işlemlerde uyguladıkları fiyatları "transfer fiyatları" inceleme altına alıyor veya belirleme yoluna gidiyor. Türkiye'de söz konusu incelemeler Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları tarafından incelenir.

Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri kapsamında, çok uluslu firmalar ile Türkiye'de yerleşik kuruluşlara geniş kapsamlı uluslararası vergi danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Temel amacımız, müşterilerimize gerçek katma değer ve rekabet avantajı kazandıracak, ticari yararlar sağlayabilecek nitelikteki vergi hizmetleri sunmak.

Her geçen gün daha fazla küreselleşen dünyamızda, vergi uygulamalarında ortaya çıkan değişiklikler bireylerin kişisel varlıklarına ilişkin planlarını etkilerken; kişilerin servetlerine ilişkin yatırım, finansman, büyüme ve genişleme kararlarının alınmasında vergi mevzuatı belirleyici bir rol oynuyor. Bireylerin kararlarını doğrudan ilgilendiren vergisel ve hukuki konuların bazı durumlarda oldukça karmaşık olduğu bir gerçek. Bu hususların tüm yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınması, gerek mali gerekse hukuksal açıdan arzu edilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olur.

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Mükelleflere, yerel mevzuatın öngördüğü muhasebe prensip ve standartlara uygun muhasebe sistemlerinin kurulmasında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Vergi danışmanlık hizmetleri ile birlikte verilecek bu tür tamamlayıcı hizmetlerin daha sağlıklı bir oluşuma ve neticede verimli sonuca ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır.
İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Etkileri
Tanımından da anlaşılacağı üzere iç kontrol, bir organizasyonun aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya her kesimi ile içinde olduğu bir sistemdir. İş akışlarının içerisinde iç kontroller yer alır. İç kontrol sisteminin üç temel amacı vardır. Birincisi, operasyonların etkinlik ve verimliliği; standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Bir organizasyonda kontrollerin varlığı, süreçlerin standart tanımları, görev tanımları, kuralların düzenlenmesi ve sonuç olarak işletme etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasında katma değer yaratır. Aynı zamanda kontrol faaliyetleri aracılığıyla işletmenin var olan varlıklarının korunmasını sağlar. Çünkü işletme büyüdükçe varlıklarını korumak sistemsel bir sorun haline gelmektedir. Bir diğer önemli amaç ise, mali raporlama güvenilirliğini sağlamaktır. Mali tabloların güvenilir olması yönetimin ticari kararlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olur. Üçüncü temel amacı ise, iç kontrol sistemi, gerek işletme içi, gerekse yasal düzenlemelerin getirdiği kurallara uygunluğun sağlanmasında yardımcı olur, güvence sağlar. Diğer bir ifadeyle iç kontrol sisteminin bir işletmede var olmamasının olumsuz sonuçları; para ve mal kaybı, hatalı kararlar alınması, suiistimal ve dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalınması, gelir kaybı ve amaçlara ulaşılamamasıdır. Bu özellikleri ile iç kontrol sisteminin etki alanları; organizasyon yapısı ve yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler, insan kaynakları yönetimi, muhasebe sistemi ve mali kontrol, bütçe ve yönetim raporlama sistemidir.
Tüm şirketler kurulduğu gün ve ortamdaki şartlar çerçevesinde hayatlarına devam edemezler. Zaman içerisinde ortaklık yapıları değiştikçe, personel sayısı ve ona bağlı şekilde yetki kullanan kişi sayısı arttıkça, paraya el süren koltuk sayısı arttıkça sağlıklı bir iç denetim yapılanmasına gitme ihtiyacını hissederler.
Bu hissin oluşması için illa her hangi bir suiistimalin, dolandırıcılığın vb. olumsuz bir durumun meydana çıkması şart değildir.
TTK hükümlerine göre basiretli kabul edilen her tacir ve tüccar şirket bunu öngörmek ve tedbirini almak durumundadır. Günümüzün ekonomik koşullarında bu tedbirleri almak ve olası risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Kanun koyucuların, kredi veren kişi ve kurumların, yatırımcıların, satıcıların ve müşterilerin ekonomik ilişki içine girdikleri işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmalarını anlamaları ve görmeleri önemli bir husustur. İşletme içinde yer alacak doğru bir iç denetim mekanizması; bu algıyı ve görüntüyü veren, iç işlemlerde doğruluk, kontrol ve disiplinin varlığını gösteren bir olgudur. İşletmenin yarattığı katma değer ile sağladığı dışsallığı ortaya koyan ve bunların yanında piyasadaki rekabet gücünü ve kurumsallaşma katsayısı ile doğru orantılı olan kurumsal saygınlığını ortaya koyan bir parametredir.

PEKCAN BAĞIMSIZ DENETİM & YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
TOP UA-42481711-1