YOU ARE HERE: HOMEZOR DURUMDA OLAN VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 8

ZOR DURUMDA OLAN VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 8

 

ÖZET : Tebliğde 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinde belirtilen şartlara ilave

olarak Kanunun Maliye Bakanına verdiği yetkiye istinaden maddeden

yararlanılabilmesi için;

  1. a) Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinden

önceki 5 yıl içinde 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre

kesinleşmiş mahkûmiyet kararının bulunmaması,

  1. b) Yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi yönünden faal mükellefiyetin

bulunması,

  1. c) Asıl amme borçlusu olunması,

        ç) Tür olarak tecili uygun bulunan borçların tamamı için tecil talebinde

        bulunulması  şartları getirilmiştir.

213 sayılı Kanun, 6183 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan

sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle asıl amme borçlusu dışında kalan

kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan

kişiler, sorumlu oldukları tutarlar için madde hükmünden

yararlanamayacaklardır.

Ayrıca tecil edilen borçlar için, borcun bulunmadığını gösteren belgenin

verilmesinde borç tutarının belirli bir kısmının ödenmesi şartı

aranılmayacaktır.

TOP UA-42481711-1