YOU ARE HERE: HOMEFİRMALARIN 2018 YILINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN 41 ÖNEMLİ KONU HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 1

FİRMALARIN 2018 YILINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN 41 ÖNEMLİ KONU HK. BİLGİLENDİRME 2018 / 1

2018 yılında  aşağıda maddeler halinde özetlediğimiz hususlara firmaların, dikkat etmeleri halinde, işleri daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaklardır.

01-) Ödeme emri ile mükelleflere tanınacak ödeme veya mal bildiriminde bulunma süreleri, ödeme emrine karşı dava açma süresi,  7 günden 15 güne çıkartılmıştır.

02-) Kurumların iki tam yıl aktifinde tuttuktan sonra sattıkları gayrimenkullerden sağladıkları kazançlara uygulanan %75 oranındaki istisna 5.12.2017 tarihinden sonra  %50’ye indirilmiştir.

03-) Gelir İdaresi Başkanlığı, 01.07.2018 tarihinden itibaren eski yazarkasaların Z raporlarını idarenin belirleyeceği bir sistem üzerinden bildirme yükümlülüğü getirmektedir.

04-) Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellefin bilinen işyeri adresine tebligatın tebliğ edilememesi ve adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi olmaması durumu, ilanen tebliğ yapılacak haller arasına eklendiği hususu önem arz etmekte olup. Bu husus mükellefin ocağına incir ağacı ekebilecek kadar önemlidir. Gelir İdaresi Başkanlığı ’ nın uyguladığı Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. E –Tebligat adreslerinizi kontrol etmeyi atlamayın.!

05-) 31.1.2018, tarihine kadar Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerin kayıt yaptırması gerekmektedir.

06-) Şirket ortaklarının Ana sözleşmede yazılı sermaye ödemelerini gerçekte ödenmedikleri halde ödendi gibi gösterildiğinde ya da sermayenin tamamı taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösterildiğinde, TTK. 562. Maddesine istinaden hapis cezasına maruz kalınabileceğini,

07-)  Anonim şirketlerde; Yönetim kurulu, temsil yetkisi olmayan yönetim kurulu üyesini ya da şirketlerinde hizmet akdi ile çalışan birini ticari vekil veya diğer tacir yardımcı şeklinde atamaları halinde, Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlayacakları iç yönergede görev tanımının açıkça belirtmeleri ve düzenlenen bu iç yönergenin tescil ve ilanın yapılmasını gerektiğini,

08-) Limited Şirketlerde; şirket müdürleri, şirkette hizmet akdi ile çalışanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcı şeklinde atamaları halinde, Türk Ticaret Kanunun yönetimin devri başlıklı 367 maddesine göre hazırlayacakları iç yönergede görev tanımının açıkça belirtmeleri ve düzenlenen bu iç yönergenin tescil ve ilanın yapılmasını gerektiğini,

09-) Anonim Şirketlerin; Yönetim Kurulu Karar Defterini, 2018 Yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini,

10-) Limited şirketlerin; Yönetim Kurulu Karar Defteri kullanıyorlarsa, 2018 Yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini,

11-) Anonim Şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdiklerini, 30 Haziran 2018 Tarihine kadar notere yaptırılmaları gerektiğini,

12-) Limited şirketler; “Yevmiye Defterinin” kapanış tasdikini, 30 Haziran 2018 Tarihine kadar notere yaptırılmaları gerektiğini,

13-) Türk Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerektiğini,

14-) Anonim şirket ve Limited şirket Ortak ve yöneticilerinin şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabileceklerini,

15-) İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, bankaya yatırmak zorunda olduğunuzu,

16-) Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, bulundurmanız gerektiğini, ücret bordrosunu ve ücret hesap pusulasını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini,

17-) 5 kişi çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan üzerinden yapılacağını, Perakende satış fişi, yazarkasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde, özel usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı,

18-) Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı,

19-) Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı var ise gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi,

20-) Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte (kargo şirketi ile gönderseniz bile) sevk etmek zorunda olduğunuzu, ancak Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olmadığınızı,

21-) Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini, pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte vermeyi,

22-) Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almayı, vermeyenleri ikaz ederek mutlaka istemeyi,

23-) Tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarmayı, acil olarak göndermelerini sağlamayı, Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olduğunu, Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın mali cezasının olduğunu,

24-) Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye vermeyi,

25-) Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşmeden önce muhasebeye bildirmeyi, Aksi halde cezai işlemlere maruz kalabileceğinizi,

26-) Bir ay içerisinde 7.000,00 (yedi bin) TL ve üzerindeki alım faturalarını açık fatura şeklinde düzenlettirmeyi, yine satış faturalarını açık fatura şeklinde düzenlemeyi, Bu faturaların ödemelerini mutlaka çek, banka havalesi ve eft veya posta çeki ile yapmayı veya tahsil etmeyi,

27-) Firmanız şirket olarak (limited şirket, anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmamayı ve kullandırmamayı, Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabileceğini, Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabileceğini, Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılması gerektiğini,

28-) Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına, çalışanlarına, onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemeyi, Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunması durumuyla karşı karşıya kalacağınızı,

29-) Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı,

30-) Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmamayı, Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmamayı,

31-) Vergi Dairesi, SGK ve diğer kurumlardan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak anında muhasebeye iletmeyi,

32-) İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan en geç bir gün önce muhasebeye bildirmeyi, bildirimleri mutlaka bir yazı ya da e-posta ile yapmayı, (özlük dosyaları tarafımdan tamamlattırılmıştır.personelin  yapacağı iş…………dır  )Notu nu da yazarak işçinin gecikmeden sgk girişinin sağlanması.

33-) İşe aldığınız işçilerin mutlaka personel özlük dosyasını hazırlamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu, aile durum bildirim raporu ve 2 adet fotoğraf ) tamamlatmayı, hizmet akdi iş sözleşmesi imzalanması ve özlük dosyasıyla ilgili değişikliklerin yıllık olarak yenilenmesinin takibi.

34-) Mevcut çalışan işçileriniz ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere aile durum bildirimi formunu doldurtup (yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi, Bordro hazırlık aşamasında puantaj bilgilerinin doldurulup imzalanmasını, eksik gün belgelerinin hem işçi hem de işveren imzalı olarak hazırlanıp muhasebeye evraklarla birlikte  ay ın beşine kadar gönderilmesi. İşçilerin rapor aldıklarında üç işgünü içinde muhasebeye bildirilmesi.

35-) Çalışan sayınız 50-99 arasın da  ise 01.01.2018, 10-49 arasında ise 01.07.2018, 5-9 arasında ise 01.01.2019 tarihinden itibaren aracılığınız ile işveren olarak 45 yaşını doldurmamış çalışanlarınızı bireysel emeklilik sistemine dahil ettirmeniz gerekmektedir.

36-) İşçilerin işten çıkış tarihini, aynı günde ve mutlaka bir yazı (E-posta da olabilir) ile muhasebeye bildirmeyi,

37-) İstifa eden işçilerden istifa ve ibra dilekçesi almayı,

38-) İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme, işe gelmeme ,hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve noterden ihtarname gönderip, böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka mali müşavirinizle irtibat kurmayı,

39-Her ay düzenli olarak ayın 26 sın da kdv ve muhtasar ödemeniz olduğunu,

40-) Her ayın son iş günü sigorta ve bağ-kur primleri ödemeleriniz olduğunu,

41-) üç ayda bir  şubat-mayıs-ağustos-kasım aylarının 17 sinde geçici vergi ödemelerinizin olduğu, Geçici vergilerinizin gelir veya  kurumlar vergisi beyannameleri için ön hazırlık ve avans ödeme olduğunun farkındalığıyla, evraklarınızda eksik bir belge  kalmadan her ayın beşine kadar muhasebeye iletilmesi ve envanter mevcudunun tespit edilerek bildirilmesi.

 

İyi çalışmalar,

Pekcan Bağımsız Denetim Ekibi olarak sorunsuz bir iş hayatı dileriz.

TOP UA-42481711-1