YOU ARE HERE: HOME6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 2016 / 4

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 2016 / 4

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Değerli Mükellefimiz,

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve

işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de

dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

 

6331 Sayılı kanuna göre, 10 kişiden az çalışanı (1-9 kişi) olan ve az tehlikeli sınıfta

yer alan işyerleri de 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla tüm iş güvenliği konularında

yükümlülük altına girmektedirler.

 

Yasa ile işyerinize gelen uygulamalar

6331 sayılı yeni İş Güvenliği Yasası’na göre tüm işyerlerinin yaptırması zorunlu

çalışmalar;

-Risk Değerlendirmesi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde

yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş

yerlerinde yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

 

-Acil Durum Planı: Bir veya daha fazla işçi çalıştıran tüm iş yerlerinde yaptırılması

zorunlu kılınmıştır.

 

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmak;

-50 çalışandan fazla personeli bulunan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden

itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan

tüm işyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması

zorunlu kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerleri

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunlu

kılınmıştır.

* 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya

işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe

giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini

yürütebilirler.

İşveren ve işveren vekillerinin Eğitimine İlişkin Yönetmelikte belirtilen eğitimi

tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş

güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde

belirtilen iş ve işlemler hariç olmak üzere yürütebilir.

Yönetmelik kapsamında, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek

isteyen işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP üzerinden sisteme

kaydolmaları zorunludur. İşveren veya işveren vekilinin, iş sağlığı ve güvenliği

hizmetlerini yürütme yükümlülüğü İSG-KATİP’e kayıt tarihi itibari ile başlar.

İşyeri Hekimi Bulundurmak;

-50 çalışandan fazla personeli bulunan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihinden

itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan

tüm işyerleri 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu

kılınmıştır.

-50 çalışandan az personeli bulunan “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan tüm işyerleri

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İşyeri Hekimi bulundurması zorunlu

kılınmıştır.

-Yalnızca 10 ve daha fazla çalışanı olan, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

diğer sağlık personeli görevlendirir.

 

Kapsam Dışı İş ve İşyerleri Nelerdir ?

 1. a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı

Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının

faaliyetleri.

 1. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
 2. c) Ev hizmetleri.

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi

yapanlar.

 1. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme

kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 

Yapılması gereken iş ve işlemler :

 • Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları

01.07.2016 ya kadar Sağlık Ocağından 01.07.2016 tarihinden itibaren İşyeri

Hekimi tarafından düzenlenecektir.

 

 • Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim belgeleri

İSG Uzmanı tarafından eğitim sonrası çalışanlara verilecektir.

 

 • Risk değerlendirme raporu

Risk Değerlendirme Ekibi tarafından yapılır ; Bu ekip İSG Uzmanı eğitiminde

İşyeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, İşveren ve İşveren Vekili ve seçilen

çalışanlardan oluşur.

 

 • Acil durum planı

Risk değerlendirme ekibi tarafından yapılır.

 

 • Tahliye planı

Risk Değerlendirme Ekibi tarafından yapılır.

 

 • Sağlık güvenlik planı

Yapı Sektörü için geçerli olup İSG Uzman ve İşyeri Hekiminden oluşan ekip

tarafından yapılır.

 

 • İSG talimatları

İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Çalışan Temsilcisi ile birlikte hazırlanır.

 

 • Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, ustalık belgeleri,

İşyeri İK birimince hazırlanır.

 • Personel özlük dosyaları,

İşyeri İK birimince hazırlanır.

 

 • Makinaların, tesisatların muayeneleri ve sicil kartları

Çalışan Temsilcisi İSG Uzmanına bildirir.

 

 • Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları

Çalışan Temsilcisi İSG Uzmanına Bildirir.

 

 • Sağlık güvenlik uyarı İşaretleri

İSG Uzmanı İşyeri Hekimi ve İşverence Hazırlanır.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TOP UA-42481711-1