YOU ARE HERE: HOME6736 SAYILI KANUN HK. BİLGİLENDİRME 2017 / 6

6736 SAYILI KANUN HK. BİLGİLENDİRME 2017 / 6

27/ 05/ 2017 Tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun ile; Devletin tüm Vergi alacaklarının , Gümrük Vergisi alacaklarının, Sosyal Güvenlik kurumu alacaklarının ve devlet kurum ,kuruluş alacakları ile belediye alacakları yeniden yapılandırılmasında yararlanma, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yürürlüğe giren kanuna göre, daha önceki yapılandırma kapsamında (6736 Sayılı Kanun) başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor.

Ancak, 6736 sayılı Kanundaki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

 

31 Mart 2017 tarihine kadar belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

 

Bu Kanunun yayımlandığı tarih ( 27/05/2017 ) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE(YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak

kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

– 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

– Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/07/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil),

– Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

 

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

 

Ancak borçlular, yapılandırılmış borçlarını (ilk taksidi yukarıdaki vadede ödenmek üzere) ikişer ay aralı vadelerle 6-12 ve 18 taksitte ödemeyi de tercih etme hakkına da sahip olacaklardır. Taksitle ödemeyi tercih edenler için, taksit süresine göre faiz alınması yerine, borcun belli katsayılarla artırılarak taksitlendirilmesi esası kabul edilmiştir.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,150),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Borcun tamamının bir defada(TAMAMI) ödenmesi veya ilk taksit süresinde tam olarak ödenmesi hallerinde, kanunun yayım tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için bir faiz hesaplanmayacaktır. Borcun tamamının bir defada ve ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde, gecikme zammı veya faizi yerine hesaplanan YİÜFE faizinin % 50’si de tahsil edilmeyecektir.

Bu şekilde ödeme yapılması halinde “PEŞİN ÖDEME İSKONTOSU” Yapılmaktadır.

 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

 

Taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’a göre, yapılandırmadan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunulacak

 

Taksit ödemeleri ;

  • Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017‘ye, kadar
  • SGK’ya ilk taksit 31 Ağustos 2017‘ye kadar,

Diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde asgari 6 eşit taksit ,azami 18 eşit taksitte ödenecek.

 

 

Bilginize.

TOP UA-42481711-1