YOU ARE HERE: HOME7186 Sayılı Torba Kanun BİLGİLENDİRME 2019 / 13

7186 Sayılı Torba Kanun BİLGİLENDİRME 2019 / 13

7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 35 maddeden oluşan Kanunda aşağıdaki vergi düzenlemelerine yer verilmiştir.

1-) Gelir Vergisi Kanunu’nda “Hasılat Esaslı Vergilendirme” konusunda düzenleme yapıldı. (Md.1)

7186 sayılı Yasanın 1.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 113.maddesi yeniden düzenlenerek bazı meslek grupları için hasılat esaslı vergilendirme rejimi getirilmiştir. Uygulamanın temel özellikleri aşağıdaki gibidir.

ü Uygulamadan şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri talep etmeleri hâlinde yararlanacaklardır.

ü Bu mükelleflerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacaktır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38.maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler için bu tutar, hesapladıkları katma değer vergisi dâhil tutardır.

ü Vergiye tabi kazancın bu suretle tespitinde ilgili faaliyete ilişkin giderler dikkate alınmayacak ve bu kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.

ü Kazançları bu kapsamda tespit edilenlerin bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

ü Bu kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

ü İki yıl geçmedikçe bu usulden çıkılması mümkün olmayacaktır.

ü Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenlemeyen ve almayanlara ceza uygulanması ile ilgili 353. maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca bir takvim yılı içinde iki kez ceza kesilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu düzenlemeden yararlanamazlar.

ü Cumhurbaşkanı, %10’luk oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına getirmeye; yetkilidir.

ü Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

TOP UA-42481711-1