kurumlar vergisi

Değerli Mükellefimiz, Resmi gazetede yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 01/01/2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmiştir. TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI VE TUTARI Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü

TOP UA-42481711-1